Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

MARKA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


15.10.2020
16.10.2020
17.10.2020
18.10.2020
15.10.2020
07:30 - 10:48
Salon 1

Mini Sempozyum 1

*Oturum Başkanı : Feyza Erkan , Süreyya Yılmaz
MS-003 - Natural Killer cells in the Pathogenesis of Obese Asthma Phenotypes Leyla Pur Özyiğit
MS-006 - Düşük Sosyoekonomik Durum KOAH Olgularında Mortalite ile İlişkilidir: Prospektif Kohort Çalışma Deniz Kızılırmak
MS-007 - Partikül Madde Bakımından Türkiye’de Hava Kirliliği 2019 Nilüfer Aykaç
MS-008 - 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Çevre Sağlığı Osman Elbek
MS-027 - Evre IV adenokarsinom hastalarında tanı anında uzak metastaz yeri ve genetik değişiklik tipi arasındaki ilişki Sinem Ermin
MS-030 - Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olgularında Nötrofil Lenfosit Oranı Prognostik Değer Olarak Kullanılabilir mi? Pınar Güney
MS-031 - EBUS-TBNA ile mediastinel lenf nodu örneklemesinde onsite incelemeyi etkileyen faktörler Ferhan Karataş
MS-033 - “Lung clearence index”; Normal spirometrik değerlere sahip kistik fibrozisli çocukların uzun dönem izlemlerinde yol gösterici olabilir mi? Beste Özsezen
MS-052 - İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Lenfosit Hakim Bronkoalveolar Lavajın Hastalık Yönetimine ve Tedaviye Katkısı Fatih Zengin
MS-053 - Tanısal Amaçlı Fleksibl Bronkoskopi Uygulanan Çocuklarda İşlem Öncesinde İnhale Lidokain Uygulama Yönteminin Solunum Yolu Semptomlarına Etkisi Hasan Yüksel
MS-054 - Mediastinal Lenf Nodlarında EBUS’un Malign-Benign Ayırmadaki Yeri ve SUVmax Cut-Off Değerinin Önemi Melis Metin
MS-056 - İPF hastalarında Charlson Komorbidite İndeksi’nin hastalığın klinik seyrine etkisi Serap Argun Barış
MS-057 - Yaşam süresi uzarken yaşlı hastalarda hastane yatış oranı azalıyor: Göğüs hastalıkları servislerinde çok ileri yaş hastalar için özel bölümlerin planlanması önemli Zuhal Karakurt
MS-058 - Pulmoner tromboemboli olgularının yıl içerisindeki dağılımlarının, risk faktörlerinin ve tedavilerinin değerlendirilmesi Nazlı Deniz Atik
MS-059 - Grup I Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Riociguat Tedavisi: Gerçek Yaşam Verileri Kübra Güngör
MS-076 - Investigation of Insulin resistance, Omentin-1 and Ghrelin Levels in patients with and without Obstructive Sleep Apnea (OSAS) Şebnem Yosunkaya
MS-077 - Evaluation of the impact of body position on primary central sleep apnea syndrome Burcu Oktay Arslan
MS-080 - Türkiye'de Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastanede Gelişen Pnömoni ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Solunum Virüsleri İnsidansı ve Klinik Önemi Begüm Ergan
MS-081 - Pulmoner Fibrozisde Epigenetik Regülasyon: Kodlanmayan RNA ve HDAC1 Etkileşimleri Merve Yıldırım (Turkey)
MS-083 - KHDAK Skip N2 Tutulumunda E-cadherin/Vimentin Oranı ve Ezrin Ekspresyonu İncelenmesi Aycan Sezan
Salon 2

Mini Sempozyum 2

*Oturum Başkanı : Leyla Sağlam , Şerif Kurtuluş
MS-009 Uzun Süreli PM2.5 Maruziyetinin Türkiye’de Yol Açtığı Erken Ölümler Nilüfer Aykaç
Three cities - Air pollution and its effects on health Ayşen Til
MS-012 - Kot Kumlama İşçilerinde Mortalite Oranları, Komplikasyonlar, Sosyodemografik Özellikler: Uzun Süreli Takip Sonuçları Fadime Sultan Albez
MS-013 - Her hastada farklı bir seyir: Otoimmun Pulmoner Alveoler Proteinozis Nazlı Çetin
MS-014 - Amiyotrofik lateral skleroz olgularında solunumsal problemler ve sağkalım Aylin Pıhtılı
MS-015 - İdiyopatik pulmoner fibrozis tanılı hastalarda MUC5B ve TERT genleri varyantlarının incelenmesi Ayşe Ödemiş
MS-016 - Makine öğrenmesi kullanılarak pulmoner emboli tanısı için karar destek algoritması: ön rapor Elvan Burak Verdi
MS-034 - Pulmonary involvement in Behcet's disease: Definition of Tc99m-MAA lung scan perfusion patterns according to the affected pulmonary vascular levels Oğuz Uzun
MS-035 - KOAH’lı hastalarda COİL tedavisinin hemoreolojik parametrelere, oksidatif stres göstergelerine etkisi Nazlı Çetin
MS-036 - Periferik Akciğer Lezyonlarında Multiplanar BT ile Belirlenen Bronş Yolunu İzlemenin Tanıya Katkısı Esma Gezer
MS-039 - Pulmoner Rehabilitasyon Amfizemli Hastalarda Solunum Fonksiyonları, Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkili midir? Lütfiye Kılıç
MS-040 - Adult Cystic Fibrosis Case Series Ezgi Demirdöğen
MS-042 - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Düşme Korkusu İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi Beyza Nur Karadüz
MS-060 - Pulmoner Emboli Nedeniyle Antikoagülan Tedavi Alan Olgularda Sekiz Farklı Kanama Risk Skorlarının Karşılaştırılması Işıl Sak
MS-061 - Evaluatıon of fatıgue level and copıng attıtudes of caregıvers of lung cancer patıents Hülya Bulut
MS-062 - Adenokarsinomlu hastalarda hangisi sağkalımı daha iyi belirler? MPV? CRP? NLR ? Merve Hörmet İğde
MS-063 - Next Generation Sequencing Based Multi Gene Panel for Non-Small Cell Lung Cancers, A Single Center Experience İbrahim Kulaç
MS-064 - The Effectiveness Of Additional Bottle-PEP Vs. Breathing Exercises In Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Single-Blind, Randomized Study Emel Eryüksel
MS-067 - Biyolojik İlaç Kullanan Hastalarda Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Yönünden Bir Yıllık Sürede Polikliniğimize Konsulte Edilen Olguların Değerlendirmesi Reşat Kendirlinan
MS-084 - *The effects of short chain fatty acids (butyrate) on the permeability, cell viability, and inflammatory changes due to oxidative stress in lung epithelial cells Abdullah Burak Yıldız
MS-086 - Tütün Endüstrisinin Truva Atı: Satış Noktaları Osman Elbek
MS-087 - 2010 ve 2019 yıllarında yapılan web-anketlerle Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında tütün kullanım sıklığının değerlendirilmesi Pınar Bostan
MS-088 - Elektronik Sigara Kullanıcılarının Tercihlerini Etkileyen Faktörler Mehmet Atilla Uysal
MS-089 - Tobacco use and e-cigarette experiences of the youth Remziye Can (Turkey)
MS-090 - Geriatrik Hastalarının Sigara Bırakma Tedavi Sonuçları; çok merkezli,kesitsel çalışma Pelin Duru Çetinkaya
15.10.2020
07:30 - 10:30
Salon 3

Mini Sempozyum 3

*Oturum Başkanı : Funda Öztuna , Onur Fevzi Erer
MS-017 - Relationship between severity of disease and lactate level in patients with pulmonary embolism Gülfem Özduygu
MS-018 - Göğüs Hastalıkları Dal Eğitim Hastanesi Acil Servisinde Bir Yıl: Başvuru zamanı ve Tanılarla Kadın Hasta Hamide Gül Şekerbey
MS-019 - Düz Paket: Bildiğiniz Gibi Değil! Yeşim Yasin
MS-020 - Türk Toraks Derneği üyelerinin yeni nesil tütün ürünleri konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi Pınar Bostan
MS-021 - Satış Noktalarında Tütün Ürünlerinin Ticari Teşhiri ve Reklâm İhlalleri Hakkında Gölge Rapor 2019 Murat Güner (Turkey)
MS-023 - Küresel Yetişkin Tütün Araştırmaları Işığında Türkiye’de Tütün Kontrolü Osman Elbek
MS-025 - Kadın Akciğer Kanserli Olguların 2000-2019 Yılları Arasındaki Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişim Uğur Fidan (Turkey)
MS-043 - Yaygin ilaca dirençli tüberküloz ve Göç Hamide Gül Şekerbey
MS-044 - Tüberkülozun küresel düzeyde ilişkili olduğu faktörler: ekolojik çalışma Caner Baysan
MS-047 - TÜBERKÜLOZ ve HEPATİT BİRLİKTELİĞİ Neslihan Köse
MS-048 - 2014-2018 Yılları Arasında 65 Yaş Ve Üzeri Tüberküloz Hastalarının Değerlendirmesi Şule Kızıltaş
MS-049 - Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde endobronşial ultrasonografi eşliğinde elde edilen ince iğne aspirasyonlarına moleküler testlerin uygulunabilirliği: tek merkezli deneyim Canan Sadullahoğlu (Turkey)
MS-069 - Tüberküloz Hastalarında Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Derya Öztomurcuk
MS-070 - Göz kliniğinden yönlendirilen olgularda granülomatöz akciğer hastalıkları araştırması Ahmet Serhan Dağıstanlı
MS-071 - Bir Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde tüberküloz kontrolü Umut Çağrı Gonca
MS-072 - Tüberküloz Dışı Mikobakteri İzolasyonunun Klinik Önemi ve Klinik Heterojenitesi Serir Özkan
MS-073 - Long-term positive airway pressure therapy is associated with reduced total cholesterol levels in patients with obstructive sleep apnea: Data from the European Sleep Apnea Database (ESADA) Canan Gündüz Gürkan
MS-074 - Anxiety levels at baseline predicts adherence to continuous positive airway pressure treatment at 12 months in patients with coronary artery disease and obstructive sleep apnea Yeliz Çelik
MS-075 - CPAP tedavisi altında olan orta ve ağır obstrüktif uyku apnesi tanılı hastalarda, orofaringeal egzersizin tedavi, yaşam kalitesi ve antropometrik ölçümlere etkisinin araştırılması: Randomize kontrollü klinik çalışma Selin Çakmakcı
MS-092 - İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mekanik ventilasyondan ayrılma sürecini öngörmede diyafram ultrasonografisinin yeri Berrin Er
MS-093 - Clinical characteristics and respiratory complications of ALS patients Dorina Esendağlı
MS-094 - The mortality has decreased: The analysis of one-hundred seventhy-four cases with Intersitial Lung Disease admitted to Intensive Care Unit Özlem Yazıcıoğlu Moçin
MS-095 - Nasocomial infection agents at the different level intensive care unit and effect of infection control studies: two-year cohort study Nalan Adıgüzel
MS-096 - Subnormotermik vücut dışında akciğer perfüzonu modeli (Ex vivo lung perfusion-EVLP) kardiyak ölümü gerçekleşmeden akciğer vericisi olan sıçan akciğer greftlerinin korunmasını arttırabilir mi? Necati Çıtak
15.10.2020
10:48 - 12:08
Salon 1

COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1

*Oturum Başkanı : Öner Dikensoy , Nursel Selçuk
SS-255 - COVID-19 Hastalarında Yaş Faktörünün Klinik ve Laboratuvar ile İlişkisi İlim Irmak
SS-256 - COVİD-19 Tanısı Almış Sağlık Çalışanlarında Hastalığın Seyrinin İzlenmesi Şerife Torun
SS-257 - Covit 19 pozitif vakada acil dekortikasyon operasyonunun yönetimi Oktay Aslaner
SS-258 - COVID-19 tanılı hastalarda Charlson Komorbidite İndeksinin kötü klinik seyir ve mortaliteyi öngörmede etkisi Serap Argun Barış
SS-260 - Covid-19 Pandemi Sürecinde Göğüs Cerrahisi Elektif Operasyonlarının Yönetimi Hacer Boztepe Yeşilçay
SS-263 - Sağlık çalışanlarında COVID-19 bilgi düzeyi ve farkındalığının değerlendirilmesi Serap Argun Barış
SS-264 - COVID-19 pandemisi sırasında fiberoptik bronkoskopi deneyimi Serap Argun Barış
SS-266 - Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Favipiravir Kullandığımız Covid-19 Pnömonisi Olgularımızın Özellikleri Ali Kadri Çırak
SS-269 - Tüberküloz ve COVİD-19 Koenfeksiyonu: Türkiye Sonuçları Lütfiye Kılıç
SS-270 - Tekrarlayan Covid-19 enfeksiyonu: iki olgu sunumu Nilüfer Yiğit
SS-271 - Hızlı Progresyon ve Hızlı Tedavi Yanıtı İzlenen COVID-19 Pnömoni Olguları Bahar Kurt
SS-272 - Pandemi döneminde ayırıcı tanıda zorluklar; başlangıçta COVID-19 düşünülen 2 sarkoidoz olgusu Nazlı Çetin
Covid-19 Pnömonisine bağlı Spontan Pnömotoraks Olgusu Aydın Balcı
SS-261 - COVID-19 Olgularının Toraks BT Görüntülerinde Renal Parankim Bulguları Atila Gökçek
Salon 2

COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 2

*Oturum Başkanı : Serhat Erol , Tuğçe Özdemirel
SS-275 - COVID-19 pandemisi sürecinde kistik fibrozisli, primer siliyer diskinezili ve sağlıklı çocuklarda uyku bozuklukları Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
SS-278 - COVİD-19 ilişkili pnömotoraks: 5 olgu sunumu Çağla Khurshud Hüseynova
SS-279 - COVID-19 (+) olguda bilgisayarlı tomografi görüntülemede eşlik eden pulmoner emboli lehine bulgular Emrah Karatay
SS-281 - SARS-Cov-2 enfeksiyonunda görülen nadir bir komplikasyon: bilateral spontan pnömotoraks ve mediastinal amfizem Atilla Can
SS-282 - Covid19 Pnömonili hasta serumlarının küçük hücreli dışı akciğer kanseri hücrelerine etkisi Aycan Sezan
SS-284 - Covid 19 Nedenli Spontan Pnömotoraks: Bilinen mi yoksa farklı bir süreç mi? Gizem Özçıbık
SS-287 - Adanmışlıktan tükenmişliğe, tükenmişlikten vazgeçişe: COVID-19 Pandemisinde istifa eden/emekli olan hekimlerin çığlığı Göksel Altınışık Ergur
SS-288 - Türkiye’de sağlık çalışanlarının COVID-19 mücadelesinde dayanışma deneyimleri Ali Ergur
SS-290 - Göğüs Hastalıkları Çalışanlarının COVID-19 Pandemisinin 1. ve 2. Aylarında Kurumlarda Alınan Koruyucu Önlemlerin Etkinliğine İlişkin Görüşleri Abdulsamet Sandal
SS-291 - ürk Toraks Derneği Üyesi Sağlık Çalışanlarında Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Araştırması Abdulsamet Sandal
SS-293 - Successful Treatment Of Covid-19 Infection In A Patient With Tracheostomy Miraç Akpınar
SS-294 - How prepared are pulmonary function laboratories during COVID-19 pandemic in Turkey? Aslı Dilektaşlı
Covid 19 yaş ortalaması, hastanede ve yoğun bakımda yatış süresi, yoğun bakım yatış oranı, covid -19 çocuk hasta oranı. Orhan Dalkılıç
SS-292 - COVİD 19 Ön-Tanısı ile Hastaneye Yatırılan Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri ve Klinik Seyri Aylin Uğurlu
15.10.2020
13:30 - 15:56
Salon 1

Sözlü Bildiri Oturumu 1

*Oturum Başkanı : Bülent Karadağ , Serdar Onat
SS-001 - The Effects of Nebulizer Cleaning and Disinfection Training On The Knowledge Levels and Practises of the Caregivers of Patients with Cystic Fibrosis Cansu Yılmaz Yeğit
SS-003 - Change In Body Mass Index of Children With Cystic Fibrosis After Implementation of Standardized Nutritional Algorithm-Quality Improvement Project Yasemin Gökdemir
SS-004 - Tekrarlayan Hışıltısı olan İnfantlarda İnhale Bronkodilatör Tedavinin Pletizmografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri Ali Özdemir
SS-005 - Pulmonary Hypertension and Obstructive Sleep Apnea Syndrome -Marmara University Pediatric Sleep Laboratory Experience Cansu Yılmaz Yeğit
SS-006 - Human bocavirus ve human metapneumovirus; Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde izlenen çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarında son 5 yıldaki rolleri Dilber Ademhan Tural
SS-007 - Kistik fibrozis hastalarının solunum yolu örneklerinde saptanan yeni tanımlanmış bakterilerin klinik bulgular üzerindeki etkileri Dilber Ademhan Tural
SS-008 - İdiopatik Pulmoner Hemosideroz; Rekürren Ataklar Gelişiminde Risk Faktörleri Mina Gharibzadeh Hızal
SS-011 Chronic C. Albicans colonization frequency in patients with Cystic Fibrosis and comparison of patients according to colonization status Gökçen Kartal Öztürk
SS-012 - Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısında Poligrafinin Kullanımı Tuğba Ramaslı Gürsoy
SS-015 - Primer Siliyer Diskinezi hastalarının klinik özellikleri: Tek merkez deneyimi Pelin Asfuroğlu
SS-016 - Is it unfair to segmentectomy in surgical treatment of early stage lung adeno cancers? Aykut Eliçora
SS-019 - Sternum fraktürü olan 38 hastanın değerlendirilmesi Metin Çelik
SS-020 - Geriatrik Hastalarda Toraks Travmalarının Erken Dönem Sonuçları ve Prognostik Faktörler Süleyman Anıl Akboğa
SS-021 - Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonlarında bronkoskopi deneyimlerimiz Funda Öz Begtaş
SS-022 - Spontan Pnömotoraks Hastalarında Anksiyete ve Depresyon Durumunun Değerlendirilmesi Can Kutlay
SS-023 - Özofajiyal yabanci cisimler: tek merkezli 768 olgunun analizi Ali Bilal Ulaş
SS-073 - İleri Yaş Lokal İleri ve İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Uygulanan Tedaviler ve Sağkalım Oranları Merve Keskin
SS-074 - Plevral effüzyon gelişen akciğer kanserinde histolojik tip plöredez başarısını etkiler mi? Melike Aloğlu
SS-075 - 10 yıllık pulmoner metastazektomi sonuçlarımız Murat Kuru
SS-076 - Akciğer kanserli hastalarda pulmoner tromboemboli sıklığı, risk faktörleri ve evre ilişkisi Sinan Durmuş
SS-078 - Malign plevral efüzyon nedenlerinin yıllara göre dağılımı: 14 yıllık veri Oğuz Karcıoğlu
SS-079 - YouTube ve astım: Astımla ilgili popüler videoların bilgi içeriğinin eleştirel bir değerlendirmesi Fatma Esra Günaydın
SS-080 - Dünyada ve Türkiye’de astım ve alerjik rinit mobil uygulaması ve hasta uyumu Bilun Gemicioğlu
SS-083 - Our experience with mepolizumab in hypereosinophilic severe asthma: real life data Fatma Esra Günaydın
SS-084 - MACVIA-ARIA Sentinel Network for Allergic Rinitis (MASK-Air) Telefon Uygulamasının Astım Hastalarında Astım Kontrolüne Etkisi Müge Gençer Tuluy
15.10.2020
13:30 - 15:08
Salon 2

Sözlü Bildiri Oturumu 2

*Oturum Başkanı : Sadık Ardıç , Şükran Atikcan
SS-030 - Trakeobronşial Yaralanmalara Yaklaşım: Bir Merkezin 13 Olgudaki Deneyimi Şencan Akdağ
SS-031 - Uyku İlişkili Solunum Problemleri Olan Çocuklarda Poligrafide Variabilite Ela Erdem Eralp
SS-032 - Prader Willi Sendromu hastalarının polisomnografi bulgularının değerlendirilmesi Beste Özsezen
SS-033 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Giriş Sınavındaki Başarısı Uyku Özellikleriyle mi İlişkilidir? Duygu Zorlu Karayiğit
SS-034 - CPAP alıştırma uygulaması yaparak tedavi uyumunu arttırabilir miyiz? Gizem Türkeş
SS-035 - Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Obez Hastalarda PAP Tedavisinin Serum İskemi Modifiye Albumin Düzeyine Etkisi Ebru Gamze Ajun
SS-037 - Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda kısa süreli PAP tedavisinin metabolik parametreler üzerindeki etkisi Nazlı Deniz Atik
SS-039 - Prevelance and Risk Factors of Treatment-Emergent Central Sleep Apnea Büşra Yiğitliler
SS-040 - Obstrüktif uyku apne sendromunda CPAP tedavisinin ürik asit düzeylerine etkisi Ergün Parmaksız
SS-043 - Mevsimsel İnfluenza Döneminde Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Ayırt Etmek İçin Klinik Öngörü Mü Biyobelirteç Mi? Dursun Baygül
SS-044 - Toplumda gelişen pnömonilerde dirençli enfeksiyon için risk faktörleri Pakize Çağlayan
SS-047 - Hastaların, İnfluenza ve pnömokok Aşılarıyla İlgili Görüşleri Medyadan Etkilenmiş midir? Duygu Zorlu Karayiğit
Salon 3

Sözlü Bildiri Oturumu 3

*Oturum Başkanı : Özlem Kar Kurt , İpek Candemir
SS-048 - The Role Of Serum HDL, LDL and Urıc Acıd Levels ın Predıctıng The Prognosis Of Community-acquired Pneumonia Derya Hoşgün
SS-053 - Santolina chameacyparissus shows antitumoral effects on Non-Small Cell Lung Cancer cells potentially targeting Ezrin Burcu Saygıdeğer Demir
SS-056 - The pulmonary effects of ozone therapy in different doses combined with antibiotherapy in experimental sepsis model Hasan Oğuz Kapıcıbaşı
SS-060 - Maluliyet İçin Başvuran Yeraltı Kömür Madeni İşçilerinde Radyolojik Pnömokonyoz Kategorisi İle Solunum Fonksiyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi Susamber Dik Altıntaş
SS-063 - Predictors of postoperative pulmonary complication risk in lung cancer patients scheduled for surgery Ece Baytok
SS-066 - Astımlı hastalarda torasik mobilizasyon tekniklerinin solunum fonksiyonları ve hemodinamik yanıtlar üzerine akut etkileri Neslihan Durutürk
SS-067 - Resting oxygen and energy consumption response to neuromuscular electrical stimulation (NMES) and proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) techniques Furkan Özdemir
SS-068 - Erişkin kistik fibrozisli bireylerde yaşam kalitesi ile fonksiyonel kapasite ve periferik kas enduransı arasındaki ilişki Rabia Bağcı
SS-069 - Kistik fibroziste akciğer nakli: Ülkemizdeki ihtiyaç, endikasyon ve kontrendikasyon durumları Zeynep Reyhan Onay
SS-070 - Akciğer eksplant materyallerindeki insidental bulgular Funda Demirağ
SS-071 - İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Yaşlılık Tedavi ve Sağkalımı Etkiliyor mu? Akın Öztürk
SS-072 - Videotorakoskopik Talk Plöredez Hastalarında Genel Anestezi mi Sedasyon mu? Ekin Ezgi Cesur
15.10.2020
15:08 - 16:48
Salon 2

Sözlü Bildiri Oturumu 5

*Oturum Başkanı : Ebru Edis , Aslı Dilektaşlı
SS-096 - Evaluation of care burden and quality of life among family caregivers of patıents with cancer Hülya Bulut
SS-098 - Akut Pulmoner Tromboembolide Trombüs Lokalizasyonunun Prognoz ve Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon ile İlişkisi Biray Harbiyeli
SS-099 - Hastanemizde ortopedik Cerrahi uygulanan vakalarda Preoperatif pulmoner değerlendirme ve Postoperatif pulmoner Komplikasyonlar arasındaki ilişki Aydın Balcı
SS-100 - Malign Havayolu Darlığı Nedeni ile Kriyo-ekstraksiyon Uygulanan Hastaların Analizi ve Anestezi Uygulaması Melahat Uzel Şener
SS-102 - Bronş hiperreaktivitesi ön tanısı için yapılan solunum fonksiyon testinde FEV1 ile kısa etkili bronkodilatör yanıtı değerlendirmede MMEF ile sGaw, kısmi reversibilite ile reversibilite arasında belirleyici tanısal bir parametre olabilir mi? Gökhan Erdoğan
SS-106 - Çocukluk çağı fleksibl fiberoptik bronkoskopi endikasyonları ve sonuçları Filiz Özdemir
SS-108 - Plevral hastalıkların tanısında VATS ve Perkütan biyopsinin yeri Kerim Tülüce
SS-109 - İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinde Bronkoskopi Endike Hastaların Yönetimi Mustafa Akyıl
SS-110 - Bronkoskopi uygulanan hastalarda işlemin ertelenme ve iptal edilme nedenleri Nihal Gacemer
SS-112 - İnterstisyel akciğer hastalığı ön tanısı ile opere edilen hastalarda malignite ve sağkalımın değerlendirilmesi Gizem Keçeci Özgür
SS-113 - Bronkoskopi Ünitesinde Yapılan Son 1 Aydaki Vakalarımız - Genel Bakış Ahmet Çağın
SS-114 - Comparative effects of combustible cigarette and IQOS on experimental rat model Sena Nur Demir
SS-116 - Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gebelerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Karşılaştırılması Esra Üzelpaşacı
SS-118 - Polikinik Hastalarının Sigara Bırakma Nedenleri Asena Aydın
15.10.2020
15:08 - 16:44
Salon 3

Sözlü Bildiri Oturumu 6

*Oturum Başkanı : Bahar Kurt , Banu Salepçi
SS-121 - Primer Dismenoreli Olgularda Sigara Kullanma Durumuna Göre Menstrual Ağrı Şiddeti, Anksiyete ve Depresif Belirti Düzeylerinin Karşılaştırılması Gamze Nalan Çınar
SS-123 - 65 yaş üstü hastalarda sigara bırakma davranışı, bırakma tedavisi etkinliği ve uzun dönem izlem sonuçları Didem Hattatoğlu
SS-124 - Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülteleri Öğrencilerinin Sigara ve Diğer Tütün Ürünü Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesine Yönelik Anket Çalışması Funda Elmas Uysal
SS-125 - Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polikliniği tecrübesi sıklığının ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi Banu Salepçi
SS-129 - Omentoplasti ve Torakomiyoplastinin Postoperatif Komplikasyon Yönetimindeki Yeri: 25 Vakalık Seri Aykut Kankoç
SS-130 - Eksploratif videotorakoskopide hasta seçimi ve yaklaşım Hüseyin Yıldıran
SS-135 - Havayolu obstrüksiyonuna neden olmuş endobronşiyal tümörlerin bronkoskopi ile destrüksiyonu Hüseyin Yıldıran
SS-137 - Pericardial window with video-assisted thoracoscopic surgery in patients with malignancy diagnosis Tayfun Kermenli
SS-138 - Geriatrik Türk Popülasyonunda Torasik Travma ve Mortalite: 6 Aylık İzlem Çalışması Servet Özdemir
SS-139 - Pulmoner Tromboembolide Trombüs Yerleşiminin Hastalık Ciddiyeti Ve Risk Grupları İle Korelasyonu İlim Irmak
SS-140 - Plevral efüzyonlu 407 vakanın etiyolojik analizi Bilge Yılmaz Kara (Turkey)
SS-142 - İnhaler Tedavi Kullanan Hastalarda Diş-Diş eti ve Ağız Bulgularının Değerlendirilmesi Duygu Zorlu Karayiğit
SS-143 - Analysis of Pleural Effusions in a Second Step State Hospital and a Quest for Predictors of Malignant Effusions Mustafa Akyıl
SS-144 - Göğüs Hastalıkları Günlük Pratiğinde Tiroid Fonksiyonlarının Önemi Melahat Uzel Şener
15.10.2020
15:56 - 18:16
Salon 1

Sözlü Bildiri Oturumu 4

*Oturum Başkanı : İpek Kıvılcım Oğuzülgen , Züleyha Bingöl
SS-085 - astım kontrol testinin değerlendirilmesinde semptomların ifadesinin yetisinin ve bedensel abartılı algının sonuçlara yansıması Şaban Melih Şimşek
SS-086 - Astım Tedavisinde Basmak İnme Deneyimimiz: Retrospektif Kohort Çalışması Betül Öztürk
SS-089 - Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2000-2014 yılları asarında başvurup sarkoidoz tanısı ile takibi yapılan hastaların demografik verileri ve nüks durumlarının incelenmesi Nagihan Özer
SS-090 - Çocukluk çağında pulmoner tromboemboli: Altı yıllık tek merkez deneyimi Gizem Özcan
SS-091 - Hastanemizde Son Yedi Yılda Histopatolojik Olarak Tanı Konmuş Sarkoidoz Olgularının Demografik Özellikleri ve Kullanılan Tanı Yöntemlerinin (Mediastinoskopi, Endobronşiyal Ultrason) Analizi: Retrospektif Bir Değerlendirme Baran Gündoğuş
SS-092 - Maternal and fetal problems during pregnancy in patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis Bahar Kubat
SS-093 - Oxygen Saturation Recovery After 6-Minute Walk Test in Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis Deniz Kızılırmak
SS-094 - Sarkoidozda Prognoz ve Prognoza Etki Eden Faktörler Bilge Bilgin
SS-095 - Havayolu Basısına Neden Olan Damarsal Anomaliler: Altı Yıllık Tek Merkez Deneyimi Fazılcan Zirek
SS-145 - Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Göğüs Ağrısı ile Başvuran Hastaların Etiyolojik Dağılımı Pelin Pınar Deniz
SS-147 - PTE'de anatomik lokalizasyona göre hematolojik parametrelerin önemi Ayşe Dallı
SS-148 - Pulmoner Sarkoidoz Tedavisinde Metotreksat Tedavisi: 19 Olgu Elif Yelda Niksarlıoğlu
SS-149 - new perspective on the rise of tuberculosis cases: Communal living Şerif Kurtuluş
SS-152 - Tuberculosis infection in renal transplant recipients and evaluation of risk factors Dorina Esendağlı
SS-154 - Ankara’nın Seçilmiş Verem Savaş Dispanserleri’nden Ekim 2018-Ocak 2019 Tarihleri Arasında Hizmet Alan Ankara’nın Merkez İlçelerinde İkamet Eden Yeni Tüberküloz Tanılı Hastaların İlaç Uyumunun Değerlendirilmesi Şahin Can Özaltun
SS-157 - 2009 – 2018 yıllarında dispanserimizde takip edilen nüks olgularının özellikleri Beyhan Çakar
SS-158 - Pnömoni tanısıyla yatan yaşlı hastalarımızın surviye katkı sunan etkenler açısından değerlendirmesi Fatma Işıl Uzel
SS-159 - Stabil KOAH’lı Hastalara Ayaktan Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyon Programı Mortaliteyi Etkiler mi? Yelda Varol
SS-160 - Şiddetli KOAH alevlenmelerindeki eosinofili yeniden hastaneye yatış riskini öngörebilir mi? Celalettin Yılmaz
SS-161 - KOAH’ın Alevlenmelerinde Antibiyotik Tercihlerimiz Sedat Altın
SS-162 - Impact of tobacco or biomass exposure on complications of chronic obstructive pulmonary disease Aycan Yüksel
SS-164 - Evaluation of clinical features of the frequent exacerbator phenotype in COPD Berat Uslu
SS-166 - KOAH’lı Hastalarda Risk Değerlendirme İndekslerinin Postoperatif Pulmoner Komplikasyonları Öngörme Güçlerinin Karşılaştırılması Pınar Çelik
SS-167 - Examination of fatigue and sleep levels of patients with chronic obstructive pulmonary disease Hülya Bulut
SS-168 - KOAH’lı Hastalarda Taburculuk Sonrası İlk Alevlenmeye Kadar Geçen Süreyi Etkileyen Faktörler Gökçen Erdoğan
15.10.2020
16:44 - 18:16
Salon 3

Sözlü Bildiri Oturumu 8

*Oturum Başkanı : Alev Gürgün , Ebru Çelebioğlu (Turkey)
SS-193 - Ağır astımda klinik/inflamatuvar fenotiplere göre serum sitokin düzeylerinin belirlenmesi Murat Türk (The Netherlands)
SS-194 - Sosyoekonomik Düzey ve Temizlik: Astım Kontrolünü Etkilen Majör Faktörler Ümran Özden Sertçelik
SS-195 - İnhaler Eğitimi Verilmiş Astım Olgularında Konvansiyonel Fiks Kombine Tedavi ile İdame Kurtarıcı Kombine Tedavinin Astım Kontrolü, Tedavi Adheransı ve Yaşam Kalitesine Etkileri Yonca Hacıoğlu Sekibağ
SS-197 - Mevsimsel rinit gerçekten mevsimsel mi ? Fatma Esra Günaydın
SS-198 - Stabil KOAH olgularında plazma laktat düzeyi Konul Mammadova
SS-200 - DECAF Score as a novel candidate to predict readmission risk of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: Preliminary results of a prospective longitudinal follow-up Saliha Selin Ermiş
SS-202 - Eozinofilik ve Non-eozinofilik Astım Atak Olgularının Karşılaştırılması Mutlu Kuluöztürk
SS-204 - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında uyku bozukluklarının değerlendirilmesi Bengü Özkan Bakdık
SS-207 - Evaluation of neutrophil lymphocyte ratio and C-reactive protein values in the treatment of acute chronic obstructive pulmonary disease exacerbation according to endotype Eylem Acartürk Tunçay
SS-208 - Socioeconomic status as a research focus in COPD: Descriptive preliminary results from a naturalistic cohort study Selin Ercan
SS-209 - KOAH'lı 309 kişide akciğer kanseri sıklığı ve mortalite ile ilişkisi Aziz Gümüş
SS-210 - 2018 ve 2019 yılı KOAH tanılı Hastalarımızın Özellikleri Gülfidan Aras
SS-211 - KOAH Akut Atak Hastalarında Serum MPV ve RDW Düzeylerinin Hastalık Şiddetiyle İlişkisi Derya Hoşgün
SS-212 - KOAH Atağında Eozinofilik ve Nötrofilik Inflamasyonun Hastaneye Yatış Süresine Etkisi Aydın Duyu
SS-213 - Profesyonel halk dansçıları ve sedanter bireylerde solunum kas kuvveti ve solunum kas enduransının karşılaştırılması Nurcihan Altun
SS-214 - The Relation Between Inspiratory Muscle Strength and Bacterial Colonization and Other Clinical Factors in Patients with Non-cystic Fibrosis Bronchiectasis İpek Candemir
15.10.2020
16:48 - 19:28
Salon 2

Sözlü Bildiri Oturumu 7

*Oturum Başkanı : Neşe Dursunoğlu , Aylin Uğurlu
SS-171 - Screening of Depression and Anxiety Disorders in Cystic Fibrosis Patients and Their Parents Pınar Ergenekon
SS-172 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimlerinin Sigara Bağımlılığı ile İlgili Farkındalıkları ve Müdahale Yaklaşımları Merve Öçalan
SS-174 - İnhale mannitol tedavisinin kistik fibrosiz hastalarındaki etkileri: 3. basamak merkez deneyimi Dilber Ademhan Tural
SS-175 - Çocukluk çağı pulmoner nodülleri Ayşen Başaran
SS-177 - Açık kalp cerrahisi sonrası postoperatif erken dönemdeki hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalarda AVAPS ile BİPAP modlarının karşılaştırılması Halime Sinem Barutçu
SS-179 - CRP/Albumin Oranının Akut Solunum Yetmezliği İle Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Geriatrik Hastalarda Prognostik Rolü Tuğçe Özdemirel
SS-182 - Kritik Hastalarda Seçilen İnvaziv Mekanik Ventilasyon Modu Fiberoptik Bronkosopi Sırasında Gaz Değişimi ve Akciğer Mekaniklerini Etkiler mi? Murat Küçük
SS-183 - Consequences of symptomatic mild obstructive sleep apnea syndrome Fatma Gizem Damar
SS-184 - Ağır, orta, hafif tıkayıcı uyku apne hipopne sendromlu hastaların serum iskemik modifiye albümin düzeyinin basit horlaması olan hastalarla karşılaştırılması Umman Tunç
SS-186 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olgularımızda Kardiyovasküler Sağlık Durumu ve Obstrüktif Uyku Apne parametreleri ile ilişkisi Mihrican Yeşildağ
SS-187 - Obstrüktif uyku apne hastalarında eğitimsel ve destekleyici yöntemlerin pozitif havayolu basıncı tedavisi uyumuna etkisi: çalışmanın ön sonuçları Burcu Uysaler
SS-190 - Yeni bir bakış açısı: OSA’lı hastaların tanısında AHI’deki baskın solunumsal olayın bilinmesi önemli midir? Sümeyye Ayöz
SS-191 - Obstruktif Uyku Apne Hastalarında Serum Eozinofil Seviyeleri Ayfer Utkusavaş
SS-238 - Lise “ Adölesan Dönemi ” Sigara İçiciliği, Aile Sigara Alışkanlığı ve Solunum Fonksiyonları Parametrelerine Etkisi Perihan Ünlü
SS-239 - Nargile içicilerinin sigara içme durumlarına göre incelenmesi Dilek Çakmakçı Karadoğan
SS-240 - Hemşirelerin Malpraktis Algı Tutum ve Davranışları Fatma Sebahat Yılmaz
SS-241 - Göğüs Hastalıkları Polikiniği'ne Gelirken O Gün Sigara İçme Durumu: Kadınlar Erkeklerden Daha Önde Selma Eroğlu
SS-242 - Göğüs Hastalıkları Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışları Sebahat Köker
SS-243 - The neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios in patients with obstructive sleep apnea Tayfun Çalışkan
SS-244 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisine Uyumun Solunum Fonksiyonlarıyla İlişkisi Merve Erçelik
SS-247 - Reversible fetal tracheal occlusion in mice: a novel transuterine method Nilhan Torlak
SS-248 - Robotik ve Torakoskopik Akciğer Rezeksiyonlarının Postoperatif Erken Dönemde İnflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkisi Suat Erus
SS-252 - Nebül Kullanan Hastalarımızın Yıllık Maliyeti Sedat Altın
SS-254 - Akciğerin solid ve semisolid lezyonlarında intraoperatif inceleme sonuçlarımız ve intraoperatif radyolojik korelasyonun önemi Pınar Bulutay (Turkey)
15.10.2020
18:16 - 19:40
Salon 1

Sözlü Bildiri Oturumu 9

*Oturum Başkanı : Tuğba Göktalay , Yavuz Havlucu
SS-216 - Akciğer kanserli hastalarda günlük yaşam aktiviteleri ile ilişkili parametrelerin incelenmesi Hamide Şahin
SS-217 - The relationship between exercise capacity and clinical parameters in patients with non‐cystic fibrosis bronchiectasis Melike Meşe
SS-219 - Efficacy of Pulmonary Rehabilitation in Bronchiectasis: To Whom? İpek Candemir
SS-220 - Astımlı Bireylerde Solunum Kas Kuvveti İle İnkontinans Arasında İlişki Var Mıdır? Beyza Nur Karadüz
SS-221 - Nutritional Parameters and Dyspnea Status in End-Stage Renal Disease Patients Özge Güçlü
SS-222 - İdiopatik pulmoner fibrozis ve diğer interstisyel akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyona bağlı kazanımlar aynı mıdır? İpek Özmen
SS-223 - Göğüs Hastalıkları Dal Eğitim Hastanesi Acil Servis 5 yıl değişim Analizi: Akılcı antibiyotik kullanımı geleceğimiz için önemli Erdal Tatlıdil
SS-224 - Yaygın akciğer parankim tutulumu ve pulmoner hipertansiyonu olan olguların pulmoner arteriyel hipertansiyon spesifik tedaviye yanıtı Aslı Bostanoğlu
SS-225 - Akut pulmoner tromboemboli tanısında monosit-yüksek dansiteli lipoprotein oranının araştırılması Hatice Eylül Bozkurt Yılmaz
SS-226 - Polikistik böbrek hastalığı: Bozulan sadece böbrek mi? Ergün Parmaksız
SS-227 - İnterstisyel akciğer hastalıklarında otoantikorların değerlendirilmesi Abdullah Kayıkçı
SS-228 - University Students’ Knowledge and Attitudes About Electronic Cigarettes Özge Güçlü
SS-229 - Pulmoner embolili yaşlı hastaların retrospektif değerlendirilmesi Özge Tapan
SS-232 - Hava kirliliği pulmoner tromboemboli için bir risk faktörü olabilir mi ? Merve Atılgan Ala
SS-234 - Göğüs Hastalıkları Araştırma Görevlilerinde Tükenmişlik ve Mesleki Doyum Düzeyi Ökkeş Gültekin
SS-235 - Obstrüktif akciğer hastalıklarının tedavisinde kısa etkili bronkodilatörlerin yeri Seda Önür
SS-237 - Göğüs Hastalıkları Hastanesinin İki Yıllık Reçete Maliyetlerinin Karşılaştırılması Sedat Altın
15.10.2020
21:30 - 22:00
Salon 3

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 11

SS-180 - Ciprofloxacin holiday could reduce the growth of resistant Acinotobacter Baumanni Eylem Acartürk Tunçay
MS-005 - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanısı Olan Hastalara Verilen Eğitiminin Hastalık Algısı ve Tedavi Uyumuna Etkisinin Değerlendirilmesi Nezihe Uyar
SS-230 - Pulmoner Tromboemboli Cinsiyetler Arasında Farklılık Gösterir mi? Damla Serçe Unat
SS-126 - Elektronik Sigara Kullanıcılarının Cihaz Tercih Nedenleri Ayşe Turan
MS-084 - The effects of short chain fatty acids (butyrate) on the permeability, cell viability, and inflammatory changes due to oxidative stress in lung epithelial cells Nur Konyalilar
SS-057 - Culture of primary bronchial epithelial cells and their characterization Nur Konyalilar
SS-265 - Expression of genes associated with SARS-CoV-2 infection in airways and peripheral monocytes of non-smokers, smokers and COPD patients Nur Konyalilar
SS-024 - Akciğer Malignitelerine Eşlik Eden Granülomatöz Reaksiyonlar Leyla Nesrin Acar
MS-091 - The diagnostic cut off value of Lung Ultrasound Score to differentiate Hospital Acquired/Ventilator Associated Pneumonia and Hospital Acquired/Ventilator Associated Tracheobronchitis Nazife Saygılı
SS-277 - COVID-19 tedavisinde metilprednizolon verelim mi? Emine Serap Yılmaz
SS-002 - Comparison of Impulse Oscillometry With Spirometry in Patients With Non Cystic Fibrosis Bronchiectasis Cansu Yılmaz Yeğit
MS-079 - In-vitro anti-cancer effects of novel Schiff base metal complexes on NSCLC cells Mehmet Özerten
15.10.2020
22:00 - 23:59
Salon 2

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 10

SS-280 - COVID-19 Hasta Serumunun Bronş Epiteli Hücre Hasarına Etkisi ve Koruyucu Faktörler Aycan Sezan
SS-282 - COVİD-19 tanısı ile 1 Mart -1 Eylül 2020 tarihleri arasında hastanemizde yatan hastaların genel özellikleri, ortalama yatış süreleri ve takip eden branş saptanması Aycan Sezan
MS-001 - Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu Ayşe Baha
MS-002 - KOAH Ağır Alevlenmede Artmış Maliyet ile İlişkili Faktörler: TTD KOAH Çalışma Grubu Ayşe Baha
MS-004 - Zor Yönetilen KOAH Alevlenmede Risk Faktörleri; Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Ayşe Baha
MS-085 - Bir tıp fakültesi öğrencilerinin düz paketlerdeki birleşik sağlık uyarıları ile ilgili algıları Yeşim Yasin
MS-066 - kronik solunum hastalığı olan hastalarda pulmoner rehabilitasyon programlarının fiziksel aktivite düzeyi ve egzersiz algısı üzerine etkisi Elif Yıldırım
SS-065 - Interstisyel pulmoner fibrozis tanısı almış hastalarda pulmoner rehabilitasyonun etkinliği Elif Yıldırım
SS-285 - Nötrofil-lenfosit oranının erken dönem COVID-19 hastalarında pnömoni gelişimi için prognostik değeri Şirin Temel
SS-141 - Pulmoner fibrotik interstisyel akciğer hastalıkları: Patoloji tanısında patern analizi Halide Nur Ürer
SS-276 - Primer siliyer diskinezi tanılı çocukların ve annelerinin COVID-19 pandemi sürecindeki kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi Pelin Asfuroğlu
SS-176 - Utility and Safety of AVAPS Mode in Treatment of Patients With Refractory Hypercapnia Despite BİPAP Shahriyar Maharramov
SS-064 - Slow 4 Meter Gait Speed in Hospitalized Patients Nilüfer Aylin Öztürk
MS-037 - Short-term PR Approach in Hospitalized AECOPD Patients Zehra Selim Eroğlu
SS-289 - COVID-19 tedavisinde favipiravir verilen hastaların genel özellikleri Meltem Ağca
SS-205 - Are COPD patients with modarete-severe emphysema different from severe COPD patients without emphysema ? Which phenotype is worse ? Meltem Ağca
SS-283 - Rastlantısal COVID-19 Saptanan Olgunun Mikroskopik ve Makroskopik Akciğer Bulguları Nurevşan Kuşdoğan
SS-271 - Hızlı Progresyon ve Hızlı Tedavi Yanıtı İzlenen COVID-19 Pnömoni Olguları Müzgin Türklü
SS-178 - Ağır ARDS ile izlenen hastalarda APRV modunda fiberoptik bronkoskopinin güvenirliği Murat Küçük
MS-024 - Sigara içenlerde DNA metilasyon seviyeleri değişir mi? Mehmet Atilla Uysal
SS-126 - Elektronik Sigara Kullanıcılarının Cihaz Tercih Nedenleri Ayşe Turan
SS-261 - COVID-19 Olgularının Toraks BT Görüntülerinde Renal Parankim Bulguları Atila Gökçek
16.10.2020
08:30 - 10:00
Salon 1

GÜNCEL ÖNERİ: Güncellenen Ulusal Astım Rehberinde Yenilikler

Astım Alerji Çalışma Grubu (TTD, AİD ve EAACI)

*Oturum Başkanı : Hasan Bayram , Bülent Şekerel
Erişkin astımında öneriler Gülfem Çelik
Çocukluk astımında öneriler Özge Soyer
EAACI nin astım rehberlerine bakışı Ioana Agache (Romania)
Salon 2

Tütün Kontrolünde Saatli Bomba: Yeni Nesil Tütün Ürünleri

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Ege Balbay , Ali Nihat Annakkaya
Yeni nesil tütün ürünleri: Türkiye’de yasak mı, serbest mi? Efza Evrengil
Yeni kavramlar, yeni tehlikeler Elif Dağlı
Tütünsüz dünya mı, dumansız dünya mı? Ryan Forrest
Tütün kontrolü için neden daha çok çalışmalı? Dilek Aslan
Salon 3

Uyku Apnesinde Güncel Konular

Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Turan Acıcan , Sadık Ardıç
OSA ağırlığını belirlemede AHİ yeterli mi? Özen Başoğlu
Eyvah! OSA’lı hastam ehliyetini yenileyecek! Selma Fırat
Polisomnografide doğru bildiğimiz yanlışlar! Bülent Çiftçi
OSA’lı hastalarımızı yeterince takip ediyor muyuz? Ne yapmalıyız? Mehmet Ali Habeşoğlu
16.10.2020
10:00 - 10:15
Salon 1

Ara

16.10.2020
10:15 - 11:15
Salon 1

GÜNCEL ÖNERİ: Klinik Sorunlarda Neler Değişti?

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Füsun Topçu , Serhat Erol
ESC / ERS pulmoner emboli rehber özeti Nigar Gülfer Okumuş
İnterstisyel akciğer hastalığı tanı ve takibinde sık yapılan hatalar (uzman deneyimi) Nesrin Bishop
Salon 2

Nasıl Yaklaşmalıyım? Olgu Sunumları İle

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Hüseyin Yıldırım , Enver Yalnız *Tartışmacı : Koray Hekimoğlu , Demir Kürşat Yıldız , Demet Karnak , Hülya Bayiz , Ömer Özbudak
İnterstisyel akciğer hastalığı-kriyobiyopsi Cantürk Taşcı
Soliter pulmoner nodül Ali Kadri Çırak
Santral hava yolu darlığında hangi yaklaşım? Onur Fevzi Erer
Salon 3

Coronavirus (COVID-19); Nereden ve Nasıl Geldi, Nereye Gidecek?

Solunum Sistemi İnfeksiyonları ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Eyüp Sabri Uçan , Cenk Babayiğit (Turkey)
Salgının ortaya çıkışı, seyri Alpay Azap
Gripten Pnömoni ve ARDS’ye Aykut Çilli
İlaç ve aşı geliştirme çalışmaları Önder Ergönül (Turkey)
16.10.2020
11:15 - 11:30
Salon 1

Ara

16.10.2020
11:30 - 12:30
Salon 1

PAHMAN TALKS-Farklı Bir Yol Deneyin

Bayer Uydu Sempozyumu

PAHMAN TALKS-Farklı Bir Yol Deneyin Cihangir Kaymaz
PAHMAN TALKS-Farklı Bir Yol Deneyin Nigar Gülfer Okumuş
Salon 2

Seretide ile Dün, Bugün ve Gelecek

GSK Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Elif Coşkunçay
Seretide ile Dün, Bugün ve Gelecek Tunçalp Demir
Salon 3

İPF’nin 6 Yüzü

Nobel Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Nesrin Bishop
İPF’nin 6 Yüzü Nesrin Bishop
İPF’nin 6 Yüzü Aykut Çilli
İPF’nin 6 Yüzü İsmail Hanta
İPF’nin 6 Yüzü Kayhan Çetin Atasoy
İPF’nin 6 Yüzü Emine Dilek Yılmazbayhan (Turkey)
İPF’nin 6 Yüzü Lütfiye Kılıç
16.10.2020
12:30 - 13:30
Salon 1

KOAH Tedavisinde Ekstra Güç, Ekstra Güven

Chiesi Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Nurdan Köktürk
KOAH Tedavisinde Küçük Hava Yollarına Erişmek İncelik İster Yelda Varol
Trimbow: Her Nefeste Ekstra Güç, Ekstra Güven Alev Gürgün
Salon 2

KOAH ve Astımda Nebul Tedavilerin Yeri ve Önemi, Covid-19 Eşliğinde Kronik Hasta Yönetimi

Vem İlaç Uydu Sempozyumu

KOAH ve Astımda Nebul Tedavilerin Yeri ve Önemi, Covid-19 Eşliğinde Kronik Hasta Yönetimi Oğuz Kılınç
KOAH ve Astımda Nebul Tedavilerin Yeri ve Önemi, Covid-19 Eşliğinde Kronik Hasta Yönetimi Begüm Ergan
KOAH ve Astımda Nebul Tedavilerin Yeri ve Önemi, Covid-19 Eşliğinde Kronik Hasta Yönetimi Arzu Yorgancıoğlu
Salon 3

Acaba PAH Olabilir mi?

Janssen Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Hürrem Gül Öngen
Acaba PAH Olabilir mi? Nigar Gülfer Okumuş
Acaba PAH Olabilir mi? Sean Gaine
16.10.2020
13:30 - 15:00
Salon 1

Geleceğin Tıbbı, Tıbbın Geleceği

*Oturum Başkanı : Hasan Bayram , Oya İtil (Turkey)
Gen düzeltme, CRISPR Şerif Şentürk
2019 Nobel Tıp Ödülünün Hipoksi ve Kanserde Önemi Emin Kansu
COVID-19: Neler Öğrendik? Murat Akova (Turkey)
16.10.2020
15:00 - 15:15
Salon 1

Ara

16.10.2020
15:15 - 16:15
Salon 1

Mepolizumab ile Ataklardan Uzak Hayat

GSK Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Burcu Yazıcı Elmas
Ataklardan Uzak Hayat Alejandro Raimondi
Salon 2

İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler

Roche Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Haluk Türktaş
İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler Nesrin Bishop
İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler Özlem Kumbasar
İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler Nigar Gülfer Okumuş
16.10.2020
16:15 - 16:30
Salon 1

Ara

16.10.2020
16:30 - 17:30
Salon 1

KOAH Tedavisinde Biyolojik Ajanların Rolü

KOAH Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Ali Kocabaş , Elif Şen
KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yeri var Alev Gürgün
KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yeri yok Mehmet Polatlı
Salon 2

GÜNCEL ÖNERİ: Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Pınar Çelik , Benan Çağlayan
Moleküler yöntemlerde ve patolojide yenilikler Nalan Akyürek
Mutasyon pozitifliği neyi değiştirdi? Mehmet Ufuk Yılmaz
Akciğer kanserinde immunoterapinin yeri Şenay Yılmaz
Salon 3

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Son Rehberler Neler Öneriyor?

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Ayten Pamukçu , Mükremin Er
Bronkopulmoner displazi tanısında ve tedavisinde yenilikler Zeynep Seda Uyan
Pulmoner embolisi olan hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi Güzin Cinel
Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisinde çocuk göğüs hastalıkları yaklaşımı Esen Demir
16.10.2020
20:00 - 22:00
Salon 1

Heybeli'de Sanatoryum Kültürü

Elif Dağlı
Ali Fuat Kalyoncu
Ziynet Özçelik
Halim Bulutoğlu
Benan Müsellim
Atilla Saygı
Mustafa Yüksel
Müge Özdemir
17.10.2020
08:30 - 10:00
Salon 1

Ülkemizde ve Dünyada Meslek Hastalıklarına Bağlı Maluliyet

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : İbrahim Akkurt , İpek Özmen
Türkiye örneği Fatma Erboy
Avrupa örneği Abdulsamet Sandal
Amerika örneği Özlem Kar Kurt
Maluliyetin iş yeri boyutu Atınç Kayınova
Yetkilendirilmiş sağlık kurulları İbrahim Akkurt
Salon 2

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu, Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ve Akciğer Patoloji Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Füsun Alataş , Oğuz Uzun *Tartışmacı : Benan Müsellim , Özlem Kumbasar , Emine Dilek Yılmazbayhan (Turkey) , Kayhan Çetin Atasoy , Nesrin Bishop , Füsun Topçu
Bir interstisyel akciğer hastasının tanı serüveni Pınar Yıldız Gülhan
Neden zayıflıyorum? Tibel Tuna
Ne umduk ne bulduk? Gülru Polat
Keşke sadece pnömoni olsaydı Elif Yelda Niksarlıoğlu
Salon 3

Bir Aşı Üç Fayda!

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Abdullah Sayıner , Oğuz Kılınç
Kronik akciğer hastalıklarında pnömokok aşısının yeri ve önemi Abdullah Sayıner
Hekimin günlük pratiğinde pnömokok aşılamasının yeri ve önemi Oğuz Kılınç
Göğüs dal hastanelerinde örnek aşı modelleri kurma ve uygulama Enver Yalnız
Göğüs dal hastanelerinde örnek aşı modelleri kurma ve uygulama Tekin Yıldız
17.10.2020
10:00 - 10:15
Salon 1

Ara

17.10.2020
10:15 - 11:15
Salon 1

Küçük Hava Yollarına Güncel Yaklaşım

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ve KOAH Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Ayşe Yılmaz , Bilge Yılmaz Kara (Turkey)
Küçük hava yolu hastalıklarının tanısı Sevgi Saryal
Küçük hava yolları ne zaman etkilenmeye başladı? Esra Uzaslan
Küçük hava yolu hastalıklarında tedavi Sibel Naycı
Salon 2

Bilimsel Verilerle Türkiye’de COVID-19 Anatomisi: Turcovid19

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Hasan Bayram , Abdullah Sayıner
Bilimsel Verilerle Türkiye’de COVID-19 Anatomisi: Turcovid19 Nurdan Köktürk
Salon 3

Pandemide Göğüs Cerrahi Deneyimleri

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Erkmen Gülhan , Tamer Altınok
Diyarbakır deneyimi Refik Ülkü
İzmir deneyimi Ozan Usluer
Ankara deneyimi Merve Şengül
İstanbul deneyimi Volkan Baysungur
17.10.2020
11:15 - 11:30
Salon 1

Ara

17.10.2020
11:30 - 12:30
Salon 1

KOAH Hastalarının Bugün ve Yarınları için

GSK Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Elif Şen
KOAH Hastalarının Bugün ve Yarınları için Nurhayat Yıldırım
Salon 2

Ofev ile Paradigmalarda Değişim Zamanı

Boehringer Ingelheim Uydu Sempozyumu

*Oturum Başkanı : Hürrem Gül Öngen
Ofev ile Paradigmalarda Değişim Zamanı Haluk Türktaş
Ofev ile Paradigmalarda Değişim Zamanı Murat İnanç (Turkey)
Salon 3

PAHMAN TALKS-KTEPH Aklımda

Bayer Uydu Sempozyumu

PAHMAN TALKS-KTEPH Aklımda Cihangir Kaymaz
PAHMAN TALKS-KTEPH Aklımda Nigar Gülfer Okumuş
PAHMAN TALKS-KTEPH Aklımda Koray Hekimoğlu
PAHMAN TALKS-KTEPH Aklımda Tankut Hakkı Akay
17.10.2020
12:30 - 13:30
Salon 2

Bir Nefes Sıhhat

Sandoz Uydu Sempozyumu

Bir Nefes Sıhhat Esra Uzaslan
Bir Nefes Sıhhat Işın Baral Kulaksızoğlu
Bir Nefes Sıhhat Oğuz Kılınç
17.10.2020
13:30 - 14:30
Salon 1

Sigara Bırakmada Güncel Konular

Pfizer Uydu Sempozyumu

Sigara Bırakmada Güncel Konular Oğuz Kılınç
Salon 2

Sağladığınız Koruma ile Ekstra ‘AN’lar:

Bayer Uydu Sempozyumu

Rivaroksaban ile Hastalarınız için Çok Yönlü Koruma Nigar Gülfer Okumuş
Rivaroksaban ile Hastalarınız için Çok Yönlü Koruma İlknur Başyiğit
Salon 3

Yeni Dünyada Astım & KOAH Tedavisi Değişti mi?

AstraZeneca Uydu Sempozyumu

Yeni Dünyada Astım & KOAH Tedavisi Değişti mi? İpek Kıvılcım Oğuzülgen
Yeni Dünyada Astım & KOAH Tedavisi Değişti mi? Mehmet Polatlı
17.10.2020
14:30 - 14:45
Salon 1

Ara

17.10.2020
14:45 - 15:30
Salon 1

Kronik Solunum Yetmezliği: Yoğun Bakımdan Eve Taburculuk ve Uzun Dönem Takip

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Nalan Adıgüzel , Zafer Hasan Ali Sak
Kronik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon Özlem Ediboğlu
Kronik solunum yetmezliğinde invaziv mekanik ventilasyon Özlem Yazıcıoğlu Moçin
Kronik solunum yetmezliğinde pulmoner rehabilitasyon Lütfiye Kılıç
Salon 2

Erişkin Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Nural Kiper , Esen Kıyan
Kistik fibrozisin patofizyolojisi Ralph Epaud
Çocukluktan erişkine kistik fibrozis Nural Kiper
Erişkinde kistik fibrozis tanı ve tedavisi Şermin Börekçi
Erişkinde kistik fibrozis komplikasyonları Züleyha Bingöl
Salon 3

TODx Bilimsel

YENİ OTURUM!

*Oturum Başkanı : Benan Müsellim
Uyanın Artık! Çağlar Çuhadaroğlu
Kim Bu Virüsler? Nereden ve Nasıl Çıkıyorlar? Abdullah Sayıner
Çevresiz bir Dünya nasıl önlenir? Elif Dağlı
KOAH’ta 3,2,1,0 Nurdan Köktürk
17.10.2020
15:30 - 16:00
Salon 1

Ara

17.10.2020
16:00 - 17:00
Salon 1

KOAH’da Akciğer Nakli

Akciğer Nakli Çalışma Grubu ve KOAH Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Erdal Yekeler , Songül Büyükkale
Akciğer nakli endikasyon ve kontrendikasyonları Mustafa Vayvada
Cerrahi teknik ve komplikasyonlar Erdal Yekeler
Olgular üzerinden izlem kısa ve uzun dönem sonuçlar Fatma Çiftçi
Salon 2

GÜNCEL ÖNERİ: Solunum Yolu Hastalıklarında Deneysel Araştırmaların Optimizasyonu. ERS Uzlaşı Belgesi Ne Diyor? Biz Neresindeyiz?

Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Yasemin Saygıdeğer , Canan Demir
Organoidler, pluripotent kök hücreler ve “Epigenetic Editing” Yasemin Saygıdeğer
İn vitro mu? İn vivo mu? Yelda Varol
Bilgiyi in vivo’ya nasıl aktaralım? “Translasyonel Çalışmalar” Ayşe Öztürk
Salon 3

Erken Kariyer Görev Grubu Toplantısı

Erken Kariyer Görev Grubu

*Oturum Başkanı : Szymon Skoczynski , Dilek Çakmakçı Karadoğan
TTD Erken kariyer görev grubu kuruluşu ve ilk yılı Dilek Çakmakçı Karadoğan
ERS Erken kariyer grubu ve bilimsel işbirliği için fırsatlar Szymon Skoczynski
Erken kariyer grubu üyelerinden seçilmiş makaleler Canan Gündüz Gürkan
Erken kariyer grubu üyelerinden seçilmiş makaleler Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu
Erken kariyer grubu üyelerinden seçilmiş makaleler Dorina Esendağlı
Erken kariyer grubu üyelerinden seçilmiş makaleler Fatma Tokgöz Akyıl
18.10.2020
08:30 - 10:00
Salon 1

Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Elif Dağlı , Sedat Altın
Sürdürülebilir kalkınma ve sağlık Osman Elbek
Tütün endüstrisi ve sürdürülebilirlik Aslı Dilektaşlı
Çevre Kirliliği ve sürdürülebilirlik Fuat Ercan
Salon 2

GÜNCEL ÖNERİ: Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi

Tüberküloz Çalışma Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Şeref Özkara , Mediha Gönenç Ortaköylü
Tanı Nuri Özkütük
Tedavi Aylin Babalık
Koruma Asiye Süer
Salon 3

GÜNCEL ÖNERİ: Ulusal Astım Rehberi – Ağır Astım

Astım Alerji Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Feyza Erkan , Dilşad Mungan
Ağır astım tanımı ve fenotipler İpek Kıvılcım Oğuzülgen
Fenotipe göre tanı Berrin Ceyhan
Fenotipe göre tedavi Sevim Bavbek
18.10.2020
10:00 - 10:15
Salon 1

Ara

18.10.2020
10:15 - 11:15
Salon 1

Türkiye’nin Havası: Bugün, Gelecek ve Riskler

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Haluk Çalışır , Kayıhan Pala
Türkiye’de hava kirliliği kaynakları ve riskler Sebahat Genç
Hava kirliliği ve geleceğimiz Pelin Duru Çetinkaya
İç ortam kirliliği ve sağlık Ela Erdem Eralp
Türkiye’de hava kirliliği Cavit Işık Yavuz
Salon 2

Yoğun Bakımda İnfeksiyonlar

Solunum Sistemi İnfeksiyonları ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Gül Gürsel , Cenk Kıraklı
Fungal İnfeksiyon Cenk Kıraklı
Viral İnfeksiyon Hüsnü Pullukçu
Salon 3

KOAH’da Erken Tanı

KOAH Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Mehmet Polatlı , Hanifi Yıldız
Erken KOAH tanımı: GOLD 0 / 1, hızlı FEV1 kaybı Elif Şen
Erken KOAH tanısında yöntemler Ayşe Baha
Erken KOAH tedavi edilmeli mi? Nurdan Köktürk
18.10.2020
11:30 - 12:30
Salon 1

Gerçek Bir Salgın Mı? Salgın Analizi İle Yeni Coronavirüs (COVID-19)

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu ve Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Füsun Eyüboğlu , Cenk Babayiğit (Turkey)
Bu salgında neler oldu? Neler doğru neler yanlış ya da eksik yapıldı? Füsun Eyüboğlu
Ne fırsatlar ortaya çıktı? Hüsnü Pullukçu
Tehditler: Bu son salgın değil Osman Elbek
Salon 2

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tartışmalı Durumlar

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Hürrem Gül Öngen , Oya Kayacan
Olası UIP İPF’dir Haluk Şaban Türktaş
Olası UIP İPF değildir Oğuz Uzun
Bağ dokusu hastalıklarına bağlı UIP’de antifibrotik verilmeli Levent Tabak
Bağ dokusu hastalıklarına bağlı UIP’de antifibrotik verilmemeli Benan Müsellim
Salon 3

Tüberküloz Koruyucu Tedavisinde İzoniazid mi, Rifampisin mi?

Tüberküloz Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Derya Öztomurcuk , Aylin Babalık
Tüberküloz koruyucu tedavisinde izoniazid Uğur Özçelik
Tüberküloz koruyucu tedavisinde rifampisin Şeref Özkara
18.10.2020
12:30 - 13:30
Salon 1

Öğle Yemeği

18.10.2020
13:30 - 14:30
Salon 1

COVID-19: Hangi tedavi ne kadar etkili?

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Füsun Eyüboğlu , Metin Özkan
Ülkemizde kullanılan ilaçlar (Klorokin ve turevleri, Favipiravir, Azitromisin) Abdullah Sayıner
Ülkemizde bulunmayan/kullanılmayan ilaçlar (Remdesivir vb.) Ayşın Coşkun
Salon 2

Kadın ve Kanser

Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu

*Oturum Başkanı : Serir Özkan , Neslihan Köse
Kadınlarda akciğer kanseri: Dünya çapında artıyor mu? Pınar Çelik
Kadınlarda metastatik akciğer kanserlerine bakış Gülru Polat
Salon 3

İPF’de Tedavi Bileşenleri

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Haluk Türktaş , Özlem Kumbasar
İPF’de farmakolojik tedavi yeterlidir Özlem Kumbasar
İPF’de farmakolojik tedavi yeterli değildir Pınar Ergün
18.10.2020
14:30 - 14:45
Salon 1

Ara

18.10.2020
14:45 - 15:30
Salon 1

COVID-19: Yoğun Bakımda Tedavi

Solunum Sistemi İnfeksiyonları ve Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

*Oturum Başkanı : Ebru Edis , Nalan Adıgüzel
Farmokolojik ajanlar ne kadar etkili? (Steroidler, sitokin antagonistler vb?) Ebru Edis
Destek tedavi yöntemleri ne kadar etkili? (Yüksek akım oksijen, Non-invazif ventilasyon vb) Sait Karakurt
Salon 2

TORAKS 2020’de Dikkat Çekenler Oturumu

*Yeni Oturum!

*Oturum Başkanı : Mehmet Polatlı , Figen Deveci *Tartışmacı : Öner Dikensoy , Serhat Erol , Özge Yılmaz , Atilla Akkoçlu
MS-001: Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu Ayşe Baha
MS-015: İdiyopatik pulmoner fibrozis tanılı hastalarda MUC5B ve TERT genleri varyantlarının incelenmesi Ayşe Ödemiş
MS-016: Makine öğrenmesi kullanılarak pulmoner emboli tanısı için karar destek algoritması: ön rapor Elvan Burak Verdi
SS-290: Göğüs Hastalıkları Çalışanlarının COVID-19 Pandemisinin 1. ve 2. Aylarında Kurumlarda Alınan Koruyucu Önlemlerin Etkinliğine İlişkin Görüşleri Abdulsamet Sandal
SS-269: Tüberküloz ve COVİD-19 Koenfeksiyonu: Türkiye Sonuçları Lütfiye Kılıç
Salon 3

Akılcı İlaç Oturumu

*Oturum Başkanı : Füsun Yıldız (Turkey) , Ethem Yıldız
Akılcı İlaç Oturumu Lütfiye Kılıç
18.10.2020
15:45 - 16:45
Salon 1

KAPANIŞ